STRANDZHANSKO HORO

Year: 2015
Model: Strandzhansko horo
Implementation: Neo Visia